Ruim 15 jaar specialist in standaard- en custom-made artikelen

 

Promotieartikelen

 

Relatiegeschenken

 

Promotiekleding
 • cht
  E-Mail
   
 • phone
   074-2672761
   

Algemene Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BASTILLE PROMOTIONS (versie oktober 2010)

 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

-     afnemer: degene die bij leverancier producten bestelt en/of met wie leverancier in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst;

-     gebrek: iedere afwijking van de producten van de specificatie en ieder anderszins niet naar behoren functioneren van de producten;

-     leveringstermijn: de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de producten moeten worden geleverd;

-     leverancier: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, die met afnemer in een (pre-)contractuele verhouding staat;

-     order: iedere opdracht van afnemer aan leverancier tot levering van producten, in welke vorm dan ook;

-     overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen leverancier en afnemer tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die overeenkomst;

-     producten: alle ter uitvoering van een order c.q. overeenkomst door of voor rekening van leverancier geproduceerde en/of geleverde zaken alsmede – al dan niet daarbij behorende – door leverancier te leveren diensten, waaronder adviezen en creatieve uitingen;

-     artwork: een (grafisch) ontwerp volgens opgave van en/of aangeleverd door afnemer die leidt tot een bewerking van de producten door middel van bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) bedrukking, borduurwerk of gravures;

-     specificatie: de omschrijving van door afnemer bestelde producten welke wordt vermeld of naar welke wordt verwezen in de order of de overeenkomst.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn op alle aanbiedingen en offertes van leverancier en op iedere overeenkomst tussen leverancier en afnemer deze algemene voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van eventuele door afnemer gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden wordt door leverancier uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij de toepasselijkheid daarvan door leverancier uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard.

 

Artikel 3: Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen in welke vorm ook zijn voor leverancier vrijblijvend en dienen als één geheel te worden opgevat. Indien een aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat, houdt dit uitsluitend in dat de aanbieding na deze termijn in ieder geval is komen te vervallen.
 2. Alle bij de aanbieding verstrekte afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere gegevens, zoals maten, gewichten en hoeveelheden, zijn zo nauwkeurig mogelijk. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk wordt bevestigd.
 3. Overeenkomsten komen eerst tot stand, indien en voor zover zij door leverancier schriftelijk of  per e-mail zijn bevestigd dan wel nadat door leverancier een begin met de uitvoering is gemaakt.
 4. Indien door omstandigheden, waaronder de aard, de omvang of de spoedeisendheid van de order, geen orderbevestiging is verzonden, wordt de factuur beschouwd als orderbevestiging.
 5. Elke overeenkomst wordt door leverancier aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat afnemer – uitsluitend ter beoordeling van leverancier – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming daarvan.
 6. Alle bescheiden, verstrekte modellen, monsters of voorbeelden betrekking hebbend op door leverancier gedane aanbiedingen en/of de overeenkomst zijn en blijven eigendom van leverancier en mogen zonder haar schriftelijke toestemming niet aan derden worden verstrekt, ter inzage worden gegeven, worden vermenigvuldigd of nagemaakt op welke wijze dan ook. afnemer is gehouden deze binnen veertien dagen na een daartoe door leverancier gedaan verzoek onbeschadigd en voor zover van toepassing in originele verpakking franco te retourneren aan leverancier.

 

Artikel 4: Prijzen

 1. De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW en/of andere heffingen.
 2. De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen, gebaseerd op de ten tijde van deze aanbieding voor leverancier geldende prijsbepalende factoren, zoals arbeidslonen, kostprijzen van grondstoffen of materialen en valutakoersen. Prijsstijgingen als gevolg van een wijziging van een van deze prijsbepalende factoren na de aanbieding mogen door leverancier aan afnemer worden doorberekend, ook in het geval de overeenkomst reeds tot stand is gekomen.
 3. Indien de toepassing van het voorgaande lid mocht leiden tot een prijsverhoging van 10% of meer binnen een termijn van 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst, is afnemer gerechtigd de overeenkomst binnen 7 werkdagen nadat hij van de prijsverhoging in kennis is gesteld, middels een aangetekend schrijven te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gerechtigd te zijn.

 

Artikel 5: Levering van bewerkte producten

 1. Ingeval leverancier opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van afnemer bewerkte (c.q. samengestelde) producten is afnemer verplicht tot aanlevering van voor het proces van bewerking geschikt materiaal in voldoende hoeveelheden. Zolang afnemer niet aan deze verplichting heeft voldaan, is leverancier gerechtigd haar verplichtingen ingevolge de overeenkomst op te schorten.
 2. Leverancier is uitsluitend gehouden vooraf een drukproef, model, monster of voorbeeld ter goedkeuring aan afnemer te zenden indien zulks bij het aangaan van de overeenkomst schriftelijk door afnemer is bedongen. Nadat een drukproef, model, monster of voorbeeld is voorgelegd aan afnemer, wordt deze geacht te zijn goedgekeurd door afnemer indien laatstgenoemde daarop niet binnen vijf werkdagen heeft gereageerd.
 3. Alle kosten van de drukproef, het model, monster of voorbeeld worden afzonderlijk in rekening gebracht en zijn niet begrepen in overeengekomen prijzen tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 6: Inschakeling van derden

Leverancier is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. Zij is tevens gerechtigd rechten en verplichtingen welke voortvloeien uit de overeenkomst aan derden over te dragen.

 

Artikel 7: Leveringen en leveringstermijnen. Overmacht

 1. Leveringstermijnen worden bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Leveringstermijnen gaan pas in, zodra de overeenkomst tot stand is gekomen in overeenstemming met artikel 3, alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens zijn verstrekt én betaling door afnemer van de koopprijs c.q. de overeengekomen termijn(en) heeft plaatsgevonden of de door leverancier verlangde zekerheid is verstrekt.
 2. Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht, is leverancier gerechtigd de levering op te schorten, als ook – in het geval de situatie die overmacht oplevert langer dan drie maanden duurt of zodra zeker is dat die langer dan drie maanden zal duren – de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden en betaling te vorderen ter zake van de uitgevoerde gedeelten, een en ander zonder gehoudenheid enige schadevergoeding aan afnemer te betalen.
 3. Van overmacht is onder meer, doch niet uitsluitend, sprake in het geval van brand, overstroming, werkstaking, epidemieën, (burger)oorlog, terrorisme, overheidsmaatregelen, niet (tijdig) beschikbaar zijn van vergunningen, handelsembargo’s, arbeidsonlusten, elektriciteitsuitval, bedrijfsstoringen, tekortkoming of onrechtmatige gedragingen van toeleverancier(s) en onderaannemers van leverancier of andere derden, met inbegrip van eventuele gebreken in het door hen aan leverancier geleverde, en het niet (tijdig) of onvoldoende beschikbaar zijn van materialen, transport, brandstoffen, energie en arbeidskracht.
 4. Levering vindt plaats “af fabriek”, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Kosten voor transport en verzekering komen voor rekening van afnemer, ook indien wordt overeengekomen dat leverancier voor het transport zorg draagt. De overgang van het risico van de producten vindt plaats op het moment van levering, zoals deze op grond van deze algemene voorwaarden dient te geschieden. Het transport vindt plaats voor risico van afnemer, ook indien de vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle transportdocumenten dienen te vermelden dat alle schade ten gevolge van het transport voor rekening en risico van de verzender komt.
 5. In het geval leverancier voor het transport zorg draagt, dient afnemer of door hem aangewezen derde eventuele transportschade direct na ontvangst, doch maximaal binnen vijf werkdagen na ontvangst van de producten aan de vervoerder c.q. expediteur te melden en een afschrift daarvan te zenden naar leverancier.
 6. Producten die na het verstrijken van de leveringstermijn door afnemer of door hem aangewezen derde niet zijn afgenomen, worden door leverancier voor rekening en risico van afnemer opgeslagen. Bij niet tijdige afname is leverancier gerechtigd na een periode van 14 dagen na het verstrijken van de leveringstermijn de overeenkomst te ontbinden onverminderd het recht van leverancier op schadevergoeding en onverminderd het recht van leverancier om tot verkoop van de producten aan derden over te gaan.
 7. Indien de producten qua kleur, samenstelling, gewicht, uiterlijkheden e.d. slechts in ondergeschikte mate afwijken van eerder verstrekte modellen, monsters of voorbeelden dan wel anderszins van hetgeen is overeengekomen, worden de betreffende producten geacht te voldoen aan de overeenkomst. Leverancier wordt in ieder geval geacht aan haar leveringsverplichtingen te hebben voldaan, indien het gewicht of het aantal van de geleverde producten niet meer dan 5% afwijkt van hetgeen is overeengekomen.
 8. Het in gedeelten zenden van producten door leverancier is toegestaan, waarbij leverancier het recht heeft elke zending afzonderlijk te factureren.

 

Artikel 8: Reclames

 1. Afnemer is verplicht om producten direct na levering te (doen) controleren op eventuele gebreken.
 2. Reclames met betrekking tot gebreken in de geleverde producten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht dagen na levering van de betreffende producten, dan wel binnen acht dagen na de ontdekking van het gebrek, althans binnen acht dagen nadat het gebrek redelijkerwijs had behoren te worden ontdekt, aan leverancier kenbaar te worden gemaakt. Bij overschrijding van deze termijn wordt afnemer geacht akkoord te zijn met (de kwaliteit van) de geleverde producten en komen alle rechten en bevoegdheden welke hem op grond van de wet en/of de overeenkomst en deze algemene voorwaarden ten dienste staan te vervallen.
 3. Een reclame als bedoeld in het voorgaande artikellid schort de betalingsverplichtingen van afnemer niet op.
 4. In het geval de reclame van afnemer naar het oordeel van leverancier terecht is, is leverancier te harer keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel of vervanging van de afgeleverde producten of (gedeeltelijke) restitutie van de koopprijs.
 5. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen, zoals afwijkingen als bedoeld in artikel 7 lid 7 van deze algemene voorwaarden, kunnen nimmer grond voor reclames opleveren. Grond voor reclame is slechts de afwijking van de door de afnemer goedgekeurde specificatie.

 

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle aan afnemer afgeleverde producten blijven eigendom van leverancier totdat alle krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen alsmede de vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming door afnemer van deze of andere overeenkomsten, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, door afnemer volledig zijn voldaan. Het voorgaande eigendomsvoorbehoud laat onverlet dat geleverde producten vanaf het moment van aflevering voor rekening en risico van afnemer komen.
 2. Afnemer is gehouden derden die zich op de door leverancier geleverde producten willen verhalen schriftelijk te wijzen op het daarop rustende eigendomsrecht van leverancier. Afnemer zal leverancier hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen.
 3. Indien afnemer tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen of, indien leverancier goede grond heeft te vrezen dat afnemer in zijn verplichtingen tekort zal schieten, kan leverancier het door haar gemaakte eigendomsvoorbehoud inroepen, in welk geval afnemer verplicht is desgevraagd onmiddellijk en kosteloos de geleverde producten in de feitelijke macht van leverancier te brengen.

 

Artikel 10: Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen aan leverancier te geschieden, in euro’s steeds binnen 14 dagen na factuurdatum. De leverancier is gerechtigd elektronisch te factureren, waarmee de afnemer zich nu reeds voor alsdan akkoord verklaart.
 2. Leverancier is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren, of met de levering voort te gaan, naar haar oordeel voldoende vooruitbetaling of zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van afnemer te verlangen, waarbij leverancier gerechtigd is verdere leveringen op te schorten indien afnemer aan dit verlangen niet tegemoet komt, ook in geval een vaste levertijd is overeengekomen, een en ander onverminderd het recht van leverancier vergoeding van schade te vorderen wegens te late c.q. niet-uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien afnemer niet binnen de overeengekomen termijn het door haar ingevolge de overeenkomst verschuldigde heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft leverancier zonder dat enige ingebrekestelling is vereist het recht hem vanaf de vervaldatum van de onbetaalde factuur of facturen de wettelijke handelsrente, althans, voor zover de wettelijke handelsrente lager zou zijn, een rente van 12% per jaar over het fac­tuur­bedrag in rekening te brengen.
 4. Alle door leverancier ter incasso van het factuurbedrag te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van afnemer. Wegens buitengerechtelijke kosten is afnemer minimaal 10% van de hoofdsom verschuldigd, met een minimum van € 75,–.

 

Artikel 11: Intellectuele en industriële eigendomsrechten. Geheimhouding

 1. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom (waaronder merkrechten, modelrechten en octrooien) op alle krachtens de overeenkomst door leverancier ter beschikking gestelde of ontwikkelde ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters en voorbeelden (hierna: “de informatie”) berusten uitsluitend bij leverancier, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Afnemer is niet gerechtigd de in het vorige lid genoemde informatie aan te wenden anders dan ten behoeve van het in de overeenkomst voorziene gebruik van de producten waarop zij betrekking hebben.
 3. Afnemer zal geheimhouding betrachten ten aanzien van alle voor de uitvoering van de overeenkomst aan afnemer ter beschikking gestelde informatie, specificaties, alle bedrijfsinformatie en know-how betreffende en afkomstig van leverancier. Afnemer dient desgevraagd de vertrouwelijke informatie alsmede alle kopieën of andere vermenigvuldigingen daarvan onverwijld over te dragen aan leverancier.

 

Artikel 12: Inbreuk op rechten van derden

Afnemer vrijwaart leverancier tegen alle aanspraken verband houdende met ter zake gestelde inbreuken op rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden indien  een order wordt uitgevoerd naar ontwerp, tekeningen, receptuur, specificaties en/of aanwijzingen, door of namens afnemer verstrekt, of indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van door of vanwege afnemer te verstrekken zaken.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 1. Leverancier aanvaardt enkel aansprakelijkheid, indien:

- de schade direct het gevolg is van opzet of grove schuld van leverancier of leidinggevende ondergeschikten van leverancier;

- de schade het rechtstreeks gevolg is van een aantoonbaar gebrek in de door leverancier geproduceerde en/of geleverde producten voor zover deze niet de veiligheid bieden die men, alle omstandigheden in aanmerking genomen, daarvan mag verwachten.

 1. Leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet deugdelijk plaatsen van artwork op zaken van afnemer, andere bewerkingen van zaken van afnemer en/of levering van producten, indien en voor zover het gebrek het gevolg is van onjuistheid, dan wel onvolkomenheden in het door afnemer aan leverancier verstrekte ontwerp en, als ook voor inbreuken die het ontwerp maakt op rechten van derden.
 2. De totale aansprakelijkheid van leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is in ieder geval beperkt tot vergoeding van de materiële en directe schade tot maximaal het bedrag van de afzonderlijk voor de betreffende producten bedongen prijs (excl. BTW).
 3. Voor de hiervoor omschreven schade aanvaardt leverancier in ieder geval geen aansprakelijkheid voor die schade ter zake waarvan haar verzekeraar geen uitkering doet. Op verzoek zal leverancier aan afnemer een kopie van de betreffende verzekeringsovereenkomst doen toekomen. Voorts zal de totale aansprakelijkheid van leverancier nooit het bedrag van € 50.000,-- in totaal per gebeurtenis te boven gaan.
 4. Leverancier zal uitsluitend aansprakelijk gehouden kunnen worden voor die (in)directe schade waarvoor zij in deze voorwaarden de aansprakelijkheid uitdrukkelijk heeft aanvaard.
 5. Afnemer vrijwaart leverancier tegen alle aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden als gevolg van een gebrek in een zaak die door afnemer aan een derde is geleverd en die (mede) bestond uit door leverancier geleverde zaken, behoudens indien en voor zover afnemer bewijst dat de schade uitsluitend en alleen is veroorzaakt door gebreken in de door leverancier geleverde producten.
 6. Ingeval van overmacht als bedoeld in artikel 7 lid 3 van deze algemene voorwaarden is leverancier nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook.
 7. Voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen vervallen alle rechtsvorderingen op grond van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden door het verloop van één jaar na leveringsdatum.

 

Artikel 14: Ontbinding

 1. Indien afnemer één van zijn verplichtingen jegens leverancier niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement geraakt of zijn onderneming beëindigt, in geval van een juridische fusie dan wel indien een substantieel deel van de zeggenschap bij afnemer in andere handen komt zijn alle facturen direct opeisbaar en komt leverancier het recht toe – zonder dat rechterlijke tussenkomst en/of een nadere ingebrekestelling is vereist – door middel van een schriftelijke verklaring (alle) met afnemer gesloten overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden en heeft leverancier recht op vergoeding van alle directe, indirecte en gevolgschade, inclusief gederfde winst, onverminderd andere haar wettelijk toekomende rechten.
 2. Indien leverancier ook na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, kan afnemer de overeenkomst voor het gebrekkige gedeelte ontbinden, zonder echter aanspraak te kunnen maken op vergoeding van ontbindingsschade, waarbij het bepaalde in artikel 9 van deze algemene voorwaarden ter zake van het eigendomsvoorbehoud onverminderd van kracht blijft.

 

Artikel 15: Overige bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden kunnen door leverancier worden gewijzigd. Wijzigingen worden door leverancier schriftelijk bekend gemaakt aan afnemer en treden in werking dertig dagen na de bekendmaking, tenzij bij de bekendmaking een andere datum wordt aangegeven.
 2. Indien een bepaling van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins onafdwingbaar blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de overeenkomst en de algemene voorwaarden aan.

 

Artikel 16: Geschillen/toepasselijk recht/forumkeuze

 1. Op deze algemene voorwaarden en alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voor­waarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten (veelal aangeduid als het Weens Koopverdrag) is niet van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen leverancier en afnemer ontstaan zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen de vestigingsplaats van leverancier is gelegen.

 

 

Back to top